Privatlivspolitik for A/B Trekanten ved Søerne

Privatlivspolitik for A/B Trekanten ved Søerne
A/B Trekanten ved Søerne er omfattet af Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen, og formålet med dette dokument er, at beskrive foreningens privatlivspolitik.

1. Dataansvarlig Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: Andelsboligforeningen: A/B Trekanten ved Søerne Kontaktperson: Bestyrelsen for A/B Trekanten ved Søerne Adresse: Rosenørns Allé 2-8, 1634 København V Kleinsgade 1-3, 1633 København V Åboulevard 1-5, 1635 København V CVR: 36 25 09 92 E-mail: bestyrelsen@abtrekanten.dk Hjemmeside: abtrekanten.dk

For spørgsmål vedrørende andelsboligforeningens behandling af personoplysninger kan bestyrelsen kontaktes via ovenstående kontaktoplysninger.

Sven Westergaards Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24 B,1264 Kbh K, CVR-nr.: 26112702, er foreningens administrator og er i den egenskab databehandler på vegne af foreningen.

2. Formålene med behandling af dine personoplysninger
Andelsboligforeningen A/B Trekanten ved Søerne behandler personoplysninger om dig for at varetage dit medlemskab af foreningen, ejendommens drift og foreningens interesser. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om boligen, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav. Andelsboligforeningen behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger, oplysninger om lejere og fremlejetagere, oplysninger om ventelisteansøgere, oplysninger om ansatte i dette omfang: 1) Almindelige personoplysninger: a. Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, bankkontonummer 2) Personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse i særtilfælde: a. CPR nr., strafbare forhold i forbindelse med sager om overtrædelse af foreningens vedtægter eller husorden, helbredsoplysninger i forbindelse med godkendelse af tilretninger af bolig.

4. Samtykke
Hvis vi gerne vil indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores formål, anmoder vi altid om dit samtykke. Hvis vi har brug for dit samtykke, har du også mulighed for at sige nej, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte bestyrelsen. I forbindelse med forslag til generalforsamling eller referater fra generalforsamlinger kan der optræde referencer til personer på formen [Navn] ([Opgang + etage + side]). Hvis du ikke ønsker referencer til dig på denne form offentliggjort på internettet eller ved opslag på tavlerne i opgangene, generelt eller i en specifik sag, kan du henvende dig til bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter sikre tilstrækkelig anonymisering. Børn eller umyndige personers interesser varetages i denne sammenhæng af forældre eller værge.

5. Videregivelse
Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, enten på grund af lovgivning eller hvis foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig. Dette kan fx være til forsyningsvirksomheder i forbindelse med til- eller fraflytninger, bygge- og håndværkersager, hvor kontakt til dig er nødvendigt eller til Nets i forbindelse med opkrævning af boligafgift.

6. Opdatering af oplysninger
De personoplysninger vi har om beboerne, skal være rigtige. Vi beder dig derfor om at meddele, hvis du fx skifter e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer eller navn.

7. Sletning af oplysninger
Vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger. Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, fx fordi du er fraflyttet foreningen. Dit navn mv. kan, selvom du er fraflyttet, fremgå af dokumenter som købsaftaler som køber/sælger af andelen og andelsbeviset for boligen, da dette er et vandredokument, der overdrages fra andelshaver til andelshaver. Derudover kan dit navn fortsat fremgå af foreningsdokumenter som generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater samt, hvis du har været valgt til bestyrelsen, af årsregnskaber. Den type dokumenter betragter vi som en essentiel del af foreningens historie, der derfor ikke slettes. Lovgivningen pålægger os at opbevare visse typer af dokumenter i en længere periode, fx bogføringsmateriale, der skal opbevares i mindst 5 år efter afslutningen af et årsregnskab. Ligeledes kan foreningens legale ret til at fastlægge eller imødegå et eventuelt fremtidigt retskrav betinge opbevaringen af dokumenter i længere tid.

8. Sikkerhed
Vi har vedtaget regler for, hvordan vi sikrer de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi har fastsat procedurer for, at det kun er valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har adgang til de oplysninger, vi har registreret, medmindre vi er berettigede til at videregive oplysningerne. I visse tilfælde vil ejendommens vicevært eller foreningens administrator ligeledes have adgang til sådanne oplysninger, hvis der er et berettiget formål i forhold til deres arbejde. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der medfører en høj risiko for dine rettigheder, underretter vi dig så hurtigt som muligt.

9. Dine rettigheder
Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst: • Hvilke oplysninger, vi behandler om dig • Hvor oplysningerne stammer fra • Hvad vi bruger dine oplysninger til • Hvor længe, vi behandler dine oplysninger • Hvem, vi videregiver dine oplysninger til
Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv. Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger, og til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige. Du har ret til at få slettet dine oplysninger. Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, fx hvis oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde vores lovlige formål, lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, fx hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen. Hvis betingelserne er opfyldt, har du ret til at modtage egne personoplysninger eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder.

10. Klage Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er gældende fra 20.03.2024. Foreningen forbeholder sig retten til at ændre i privatlivspolitikken.

Bestyrelsen,
A/B Trekanten ved Søerne